önüm_banner-01

Önümler

XBD-1625 Gymmat metal çotga DC motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:3.7 ~ 24V
 • Bahalandyrylan tork:2,5 ~ 3.0mNm
 • Dükanyň momenti:12,7 ~ 15.2 mNm
 • Loadük tizligi:8500 ~ 11000rpm
 • Diametri:16mm
 • Uzynlyk:25mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-1625 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, senagat we awtoulag goşundylarynyň köpüsinde ulanmak üçin niýetlenen kiçi, güýçli we ýokary täsirli hereketlendiriji.Bu hereketlendirijide pes kontakt garşylygy hödürleýän gymmatly metal çotgalar bar, netijede güýç çykarylyşy we synpyndaky beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijelilik bolýar.Motor, giňişlik çäkli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýan ykjam we ýeňil gurluşyk bilen bezelendir.Şeýle hem gaty berk we könelmegine çydamly, hatda agyr şertlerde-de ygtybarly işlemegi üpjün edýär.Motor dürli ugurlarda gurnalyp, köp sanly amaly üçin amatly bolar.Mundan başga-da, pes ses we yrgyldy bilen işleýär we ses we titremäniň aladasyny edýän takyk programmalar üçin amatly edýär.Umuman aýdanyňda, 1625 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, dürli programmalarda ulanmak üçin ygtybarly we täsirli motor gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  XBD-1625 Gymmat metal çotga DC motor öz synpyndaky beýleki hereketlendirijilerden birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.

  1. Effokary netijelilik: Bu hereketlendiriji, has ýokary güýç çykaryşyny we netijeliligini üpjün edip, pes kontakt garşylygy hödürleýän gymmatly metal çotgalar bilen bezelendir.

  2. Ykjam ululygy: Motoryň kiçi göwrümi we ýeňil dizaýny, giňişlik çäkli bolan dürli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

  3. Çydamlylygy: Motoryň berk gurluşy we çydamly materiallary ony könelmegine we ýyrtylmagyna ýokary çydamly edýär, hatda agyr şertlerde-de ygtybarly işlemegi üpjün edýär.

  4. Çeýe gurnama opsiýalary: Motor dürli ugurlarda gurnalyp, köp sanly programmada ulanmak üçin amatly bolar.

  5. Pes ses we yrgyldy: Motor rahat we asuda işlemek üçin döredilip, ses we yrgyldy alada döredýän takyk programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.

  Umuman aýdanyňda, 1625 Gymmat metal çotga DC Motor dürli senagat we awtoulag goşundylary üçin ýokary ygtybarly, täsirli we ykjam çözgüt hödürleýär.

  Parametr

  Motor modeli 1625
  Gymmat bahaly metal çotga
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  3.7

  6

  12

  24

  Nominal tizlik rpm

  6800

  7840

  8640

  8800

  Nominal tok A

  0.67

  0.50

  0.27

  0.15

  Nominal tork mNm

  2.5

  2.8

  2.7

  3.0

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  8500

  9800

  10800

  11000

  Loadük ýok mA

  50

  20

  15

  6

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  76.4

  82.7

  79.7

  82.8

  Tizlik rpm

  7565

  8967

  9774

  10065

  Häzirki A

  0.39

  0.22

  0.14

  0.07

  Tork mNm

  1.39

  1.19

  1.28

  1.29

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  2.82

  3.59

  3.81

  4.37

  Tizlik rpm

  4250

  4900

  5400

  5500

  Häzirki A

  1.60

  1.23

  0.66

  0.37

  Tork mNm

  6.34

  6.99

  6.74

  7.58

  Dükanda

  Tok toguny A

  3.15

  2.43

  1.30

  0.74

  Duralga momenti mNm

  12.7

  14.0

  13.5

  15.2

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  1.17

  2.47

  9.23

  32.43

  Terminal induksion mH

  0.105

  0.210

  0.510

  1.320

  Tork hemişelik mNm / A.

  4.09

  5.80

  10.49

  20.67

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  2297.3

  1633.3

  900.0

  458.3

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  670.3

  701.3

  801.4

  725.2

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  6.3

  6.6

  7.5

  6.8

  Rotor inersiýasy g ·c

  0.90

  0.90

  0.90

  0.90

  Polýus jübütleriniň sany 1
  5-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 24
  Adaty ses derejesi dB ≤40

  Nusgalar

  Gurluşlar

  DCStructure01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly, adatça 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň