önüm_banner-01

Önümler

 • Gözellik enjamlary üçin ýokary tizlikli Coreless Brushless DC Motor 1640

  Gözellik enjamlary üçin ýokary tizlikli Coreless Brushless DC Motor 1640

  Model NOOK: XBD-1640

  Spaceer bilen çäklendirilen programmalar üçin ykjam ululyk

  Has kiçi paketde has uly öndürijilik üçin ýokary güýç dykyzlygy

  Has ýokary netijelilik we uzak ömür üçin çotgasyz dizaýn

  Has asuda işlemek üçin pes ses

 • 1020 model titreýän ýadrosyz bldc motor

  1020 model titreýän ýadrosyz bldc motor

  Model NOOK: XBD-1020

  Çäkli çäkli programmalar üçin amatly ykjam ululyk we ýadrosyz dizaýn.

  Uzak ömri berýän ýokary netijelilik çotgasyz dizaýn.

  Pes titremäniň tertibi, amaly durnuklylygy we takyklygy üpjün edýär.

  Ygtybarly öndürijiligi we takyk gözegçiligi üpjün edýär.

 • XBD-2057 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-2057 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2057 Coreless Brushless DC Motor, birnäçe programmada ulanmak üçin döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Esasy dizaýny ýokary öndürijiligi we energiýa netijeliligini hödürleýär, bu bolsa ýokary güýç, çeýeligi we çydamlylygy talap edýän programmalar üçin meşhur saýlama bolýar.Motor ýeňil we ykjam, robot, aerokosmos we awtoulag programmalarynda ulanmak üçin amatly edýär. Dürli programmalaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.Moto ...
 • XBD-2250 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-2250 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2250 Coreless Brushless DC Motor, ýokary öndürijiligi we çalt tizligi üpjün edýän ykjam we täsirli hereketlendiriji.Onuň düýpsiz gurluşy we çotgasyz dizaýny ony diňe bir çydamly etmek bilen çäklenmän, umumy netijeliligini hem ýokarlandyrýar.Uly göwrümi we ýokary tizlikli mümkinçilikleri bilen, XBD-2250 ýokary öndürijiligi we ygtybarly işlemegi talap edýän dürli programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr. XBD-2250 Coreless Brushless DC Motor güýçli we ...
 • XBD-2845 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-2845 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2845 Coreless Brushless DC Motor, ýadrosyz gurluşy we çotgasyz dizaýny arkaly rahat işlemegi, uzak ömri we gowulaşan öndürijiligi hödürleýän ýokary öndürijilikli we çydamly hereketlendiriji.Onuň kiçi forma faktory we ýokary tizlikli mümkinçilikleri ony dürli amaly programmalar üçin ideal saýlamaga öwürýär, çydamly dizaýny bolsa kyn şertlerde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Umuman aýdanyňda, XBD-2845 Coreless Brushless DC Motor köp taraply we täsirli hereketlendiriji ...
 • XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor, agram derejesine ýokary güýç hödürleýän ýeňil we ykjam hereketlendiriji.Onuň asylsyz dizaýny rotoryň inersiýasyny peseldýär we çaltlaşmagy we tizlenmegi aňsatlaşdyrýar.Bu aýratynlyk, kiçi göwrümi bilen utgaşyp, agram we giňişlik möhüm faktorlar bolan programmalar üçin iň amatly saýlawy edýär.Demir ýadrosynyň ýoklugy, motor öndürijiliginiň peselmegine we ...
 • XBD-3660 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-3660 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-3660 Coreless Brushless DC Motor, müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilinýän ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Onuň düýpsiz gurluşy we çotgasyz dizaýny rahat işlemegi üpjün edýär, dykylmagyny azaldýar we uzak ömri ýokarlandyrýar.Bu hereketlendiriji, dürli programmalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli tizlikde we kuwwat çykyşlarynda işlemek üçin sazlanyp bilner.Mundan başga-da, müşderiler aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin motoryň parametrlerini üýtgedip bilerler ...
 • XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor, öndürijilik derejesi 85.5% -e çenli ýokary öndürijidir.Onuň düýpsiz gurluşy we çotgasyz dizaýny, aýlaw tejribesini üpjün edýär, dykylmak howpuny azaldýar we motoryň uzak ömrüni ýokarlandyrýar.Bu hereketlendiriji, dronlar, elektrik ulaglary we ýokary energiýa netijeliligini talap edýän beýleki programmalar ýaly köp sanly programma üçin ajaýyp saýlawdyr.Umuman aýdanyňda, XBD-3670 Coreless Brushless DC Mot ...
 • XBD-2854 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-2854 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2854 Coreless Brushless DC Motor, öndürijilik derejesi 85,6% -e çenli ýokary öndürijilikli hereketlendirijidir.Onuň ýadrosy dizaýny, magnit demir ýadrosyny ýok edýär, motoryň agramyny peseldýär we tizlenmesini we tizlenmesini ýokarlandyrýar.Ykjam ululygy we ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen, XBD-2854 netijelilik we öndürijilik möhüm ähmiýete eýe bolan programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.Coreadrosyň ýoklugy, ýadro doýmak töwekgelçiligini hem azaldar ...
 • XBD-50100 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-50100 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-50100, ýokary torkly çykyşy bilen meşhur bolan ýadrosyz çotgasyz DC hereketlendirijisidir.Specializedöriteleşdirilen dizaýny we gurluşygy bilen bu hereketlendiriji, adaty demir ýadro hereketlendirijileriniň dykylmagyndan we çäklendirmelerinden ejir çekmeýär, tersine has aýlawly tejribe berýär.Ykjam ululygyna garamazdan täsir galdyryjy mukdarda tork ýetirmek bilen, bu hereketlendiriji sizi peseltmejek ygtybarly güýç çeşmesini talap edýän ýokary takyk enjamlar üçin ajaýyp.Sag bol ...
 • XBD-1525 Coreless Brushless DC Motor

  XBD-1525 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-1525 Coreless Brushless DC Motor, giňişlik çäkli programmalar üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Dwigatel, rahat we asuda işlemäge mümkinçilik berýän ykjam, ýadrosyz dizaýny özünde jemleýär, kiçijik, takyk esasly programmalarda ulanmak üçin amatly edýär. Çotgasyz dizaýn bilen, bu hereketlendiriji adaty çotga hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijeliligi we uzak ömri hödürleýär.Şeýle hem takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär we ...
 • 1636 Ölçeme enjamlary üçin çotgasyz DC motor

  1636 Ölçeme enjamlary üçin çotgasyz DC motor

  Model NOOK: XBD-1636

  Düşnüksiz dizaýn: Motor has aýlanma tejribesini üpjün edýän we dykylmak howpuny azaldýan ýadrosyz gurluşy ulanýar.Bu netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine getirýär.

  Çotgasyz gurluşyk: Motor çotgalary we kommutatorlary ýok edýän çotgasyz dizaýn bilen işleýär.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrman, hereketlendirijiniň uzak ömrüni hem ýokarlandyrýar.

  Lighteňil we ykjam: Ykjam dizaýn, hereketlendirijini robot, aerokosmos we awtoulag goşundylarynda ulanmak üçin ideal edýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2