önüm_banner-01

Önümler

XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:12 ~ 36V
 • Bahalandyrylan tork:63 ~ 204mNm
 • Dükanyň momenti:315 ~ 1021mNm
 • Loadük tizligi:8650 ~ 21500rpm
 • Diametri:32mm
 • Uzynlyk:64mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor ýeňil we ykjam hereketlendiriji bolup, agram derejesine ýokary güýç hödürleýär.Onuň asylsyz dizaýny rotoryň inersiýasyny peseldýär we çaltlaşmagy we tizlenmegi aňsatlaşdyrýar.Bu aýratynlyk, kiçi göwrümi bilen utgaşyp, agram we giňişlik möhüm faktorlar bolan programmalar üçin iň amatly saýlawy edýär.Demir ýadrosynyň ýoklugy, motor öndürijiliginiň peselmegine we ömrüň gysgalmagyna sebäp bolup bilýän ýadro doýmak howpuny hem azaldar.Lighteňil agramyna garamazdan, XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor uzak wagtyň dowamynda ygtybarly we täsirli öndürijilik berýär.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  1. Lighteňil agram: XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor gaty ýeňil agramly bolup, agramy esasy alada goýýan programmalar üçin iň amatly saýlama edýär.

  2. Agram derejesine ýokary güýç: lighteňil agramyna garamazdan, XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor, agram derejesine görä ýokary güýje eýe, bu bolsa ululygyna we agramyna görä köp güýç berip bilýär.

  3. Inersiýanyň peselmegi: Motorda demir ýadrosynyň ýoklugy rotoryň inersiýasyny peseldýär we çaltlaşmagy we tizleşmegi aňsatlaşdyrýar.

  4. Ykjam ululygy: XBD-3264 Coreless Brushless DC Motor kiçi we ykjam görnüşde döredilip, gysga ýerlere we kiçi enjamlara ýerleşdirilmegini aňsatlaşdyrýar.

  5. Uzak ömri: coreadrosyz dizaýn, ýadro doýmak töwekgelçiligini hem azaldýar we ýeňil gurluşygyna garamazdan motoryň ömrüni uzaldýar.

  Parametr

  Motor modeli 3264
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  12

  24

  30

  36

  Nominal tizlik rpm

  6920

  9006

  16080

  17200

  Nominal tok A

  4.9

  10.5

  9.4

  7.9

  Nominal tork mNm

  63.0

  204.3

  129.4

  119.3

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  8650

  11257

  20100

  21500

  Loadük ýok mA

  110.0

  456.0

  303.0

  354.0

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  86.9

  82.9

  84.4

  81.6

  Tizlik rpm

  8088

  10356

  18593

  19565

  Häzirki A

  1.7

  4.5

  3.7

  3.7

  Tork mNm

  20.5

  81.7

  48.5

  53.7

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  71.3

  301.1

  340.5

  335.7

  Tizlik rpm

  4325

  5628.5

  10050

  10750

  Häzirki A

  12.1

  25.7

  23.2

  19.2

  Tork mNm

  157.5

  510.8

  323.5

  298.2

  Dükanda

  Tok toguny A

  24.0

  51.0

  46.0

  38.0

  Duralga momenti mNm

  315.0

  1021.7

  647.0

  596.3

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  0.50

  0.47

  0.65

  0.95

  Terminal induksion mH

  0.19

  0.14

  0.21

  0.27

  Tork hemişelik mNm / A.

  13.19

  20.20

  14.16

  15.84

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  720.8

  469.0

  670.0

  597.2

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  27.5

  11.0

  31.1

  36.1

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  9.2

  2.6

  10.4

  12.1

  Rotor inersiýasy g ·c

  32.0

  22.6

  32.0

  32.0

  Polýus jübütleriniň sany 1
  3-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 296
  Adaty ses derejesi dB ≤45

  Nusgalar

  Gurluşlar

  Coreadrosyz çotgasyz dc motorynyň gurluşy

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.

  Motor ulanmak üçin seresaplyklar

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, ýük daşamakdan başlap önümçilige çenli hemme zat motorly hereket edýän mehaniki ulgamlara esaslanýar.Elektrik hereketlendirijileri gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bir bölegi bolup, olar hemme ýerde bar welin, ulananymyzda köplenç degişli çäreleri görmegi ýatdan çykarýarys.Şeýle-de bolsa, motor ulanmagyň iň esasy ätiýaçlyklaryny äsgermezlik edenimizde, elmydama şikes ýetmek, emläk zaýalanmagy ýa-da has erbet bolmagy mümkin.Bu makalada, her kimiň berjaý etmeli käbir motor ulanyş meselesini ara alyp maslahatlaşarys.

  Ilki bilen haýsy motory ulanýandygyňyzy bilmek möhümdir.Dürli hereketlendirijileriň özboluşly aýratynlyklary bar we heläkçiliklerden gaça durmak üçin öndürijiniň görkezmeleri ýerine ýetirilmelidir.Elektrik hereketlendirijileri dürli talaplar we baglanyşykly howplar bolan elektrik, benzin ýa-da dizel bilen işledip biler.Mysal üçin, elektrik hereketlendirijileri elektrik togunyň urmazlygy üçin aýratyn üns talap edýär, içerki ýangyç hereketlendirijileri bolsa ýangyn we partlama töwekgelçiligini döredýär.

  Motoryň ulanylyşynyň iň möhüm çärelerinden biri, hereketlendirijiniň ýerinde ýeterlik derejede üpjün edilendigine göz ýetirmekdir.Elektrik hereketlendirijileri titrän we işleýän wagtynda uly güýç döredýän güýçli mehaniki enjamlardyr.Nädogry gurnamak ýa-da armaturalar motoryň gözegçiliksiz titremegine sebäp bolup biler, emläk zeper ýetmegine, enjamlaryň näsazlygyna we hatda şahsy şikeslere sebäp bolup biler.Elmydama motoryň berkdigine göz ýetiriň we hereketlendirijini işe başlamazdan ozal boş nurbatlary, boltlary ýa-da armaturlary barlaň.

  Motoryň ulanylyşynyň ýene bir möhüm çäresi, hereketlendirijini we daş-töweregini arassa we galyndylardan goramakdyr.Motorlar gyzýar, tozan we galyndylaryň köpelmegi aşa gyzmagyna we motor näsazlygyna sebäp bolup biler.Şeýle hem, motoryň töweregini arassa we päsgelçiliklerden arassa saklamak, agyr şikes ýetmegine sebäp bolup bilýän hereket edýän bölekler bilen tötänleýin aragatnaşygyň öňüni alyp biler.Motory we daş-töweregi elmydama arassalaň we dogry howa aýlanyşygy üçin gowy şemalladylandygyna göz ýetiriň.

  Yzygiderli hyzmat etmek, ünsden düşürilmeli däl motor ulanylyşynyň başga bir möhüm meselesidir.Elektrik hereketlendirijileri, gowy işlemegi üçin yzygiderli tehniki hyzmaty talap edýän mehaniki enjamlardyr.Motory saklamazlyk onuň näsaz işlemegine ýa-da howply ýagdaýa getirip biler.Yzygiderli tehniki hyzmat, motoryň iç böleklerini arassalamak, ýaglamak we barlamagy öz içine alýar.Maslahat berilýän tehniki meýilnamalar we proseduralar üçin elmydama öndürijiniň görkezmelerine serediň.

  Motor ulanmagyň iň möhüm ätiýaçlyklaryndan biri, hereketlendirijiniň diňe niýetlenen maksat üçin ulanylmagyny üpjün etmekdir.Motorlar belli bir işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir we ähliumumy däl.Dwigateli döredilmedik meseleler üçin ulanmak enjamlaryň näsazlygyna, emlägiň zaýalanmagyna ýa-da şahsy şikeslere sebäp bolup biler.Iş üçin dogry motory ulanýandygyňyza we öndürijiniň görkezmesine laýyklykda dogry ulanýandygyňyza göz ýetiriň.

  Netijede, elektrik hereketlendirijileri bilen işleýän wagtyňyz elmydama şahsy gorag enjamlaryny (PPE) geýiň.Ulanylýan motoryň görnüşine baglylykda şahsy gorag enjamlary äýnek, gulakhalka, ellik we respirator bolup biler.PPE heläkçilik ýa-da uçýan bölejikler, tozan ýa-da tüsse dem almagy we eşidiş bozulmalary ýaly heläkçiliklerden goşmaça gorag gatlagyny üpjün edýär.

  Sözümiň ahyrynda, awariýalaryň, şikesleriň we emlägiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin motor ulanylyş çäreleri zerurdyr.Elektrik hereketlendirijileri ygtybarly we netijeli işlemegi üçin seresaplylygy talap edýän güýçli mehaniki enjamlardyr.Motor ulanylanda dogry ulanmak, tehniki hyzmat etmek we seresaplylyk üçin öndürijiniň görkezmelerine hemişe ýüz tutuň.Bu görkezmelere eýerip, motoryňyzyň howpsuz işlemegini üpjün edip bilersiňiz we ýakyn ýyllarda ygtybarly öndürijilik üpjün edip bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň