news_banner

Habarlar

 • SINBAD MOTOR, ŞANGHAI MOTOR FAERINE .ETIRILDI

  Koprak oka
 • Senagat awtomatlaşdyryş hereketlendirijisini saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly köp tarap bar

  Loadükleriň, hereketlendirijileriň we amaly programmalaryň esasy görnüşlerine düşünmek, senagat hereketlendirijilerini we esbaplaryny saýlamagy aňsatlaşdyryp biler.Senagat motory saýlanylanda göz öňünde tutulmaly köp tarap bar, meselem, amaly, işleýiş, mehaniki we daşky gurşaw meseleleri ....
  Koprak oka
 • Senagat awtomatlaşdyryş motoryny nädip saýlamaly?

  Senagat awtomatlaşdyryş motor ýükleriniň dört görnüşi bar: 1, sazlanylýan at güýji we hemişelik tork: Üýtgeýän at güýji we hemişelik tork goşundylary konweýerleri, kranlary we dişli nasoslary öz içine alýar.Bu programmalarda ýük hemişelik bolany üçin tork hemişelikdir.Gerekli at aty ...
  Koprak oka
 • EMokary tizlikli çotga motorynyň EMC OPTIMIZASI .ASY

  1. EMC-iň sebäpleri we gorag çäreleri speedokary tizlikli çotgasyz hereketlendirijilerde EMC problemalary köplenç taslamanyň ünsi we kynçylygy bolup durýar we tutuş EMC optimizasiýa prosesi köp wagt alýar.Şonuň üçin EMC-iň standartdan ýokary bolmagynyň sebäplerini dogry tanamalydyrys ...
  Koprak oka
 • Elektrik gurallarynyň hereketlendirijisini saýlamakda top ruletkasynyň ulanylyşynyň jikme-jik düşündirişi

  2.1 Rulman we motor gurluşyndaky funksiýasy Umumy güýç gurallarynyň gurluşlaryna motor rotory (mil, rotor ýadrosy, sargy), stator (stator ýadrosy, stator sargysy, çatryk gutusy, ahyrky gapak, podşipnik we ş.m.) we birleşdiriji bölekler (rulman, möhür, uglerod çotgasy we ş.m.) we beýleki esasy komponentler.In ...
  Koprak oka
 • Kuwwat gurallarynda çotgasyz DC motoryny ornaşdyrmak

  Kuwwat gurallarynda çotgasyz DC motoryny ornaşdyrmak

  Täze batareýa we elektron dolandyryş tehnologiýasynyň kämilleşdirilmegi bilen, çotgasyz DC hereketlendirijisiniň dizaýny we önümçilik bahasy ep-esli azaldy we çotgasyz DC hereketlendirijisini talap edýän amatly zarýad berilýän gurallar has giňden ýaýrady we ulanyldy.Senagat ma-da giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Global awtoulag zapas şaýlary kompaniýalary

  Global awtoulag zapas şaýlary kompaniýalary Bosch BOSCH dünýäde awtoulag komponentlerini iň meşhur üpjün ediji.Esasy önümlerimizde batareýalar, süzgüçler, uçgun wilkalary, tormoz önümleri, datçikler, benzin we dizel ulgamlary, başlangyç we generatorlar bar .. Iň uly awtoulag komponenti DENSO ...
  Koprak oka
 • Esasy motoryň ösüş ugry

  Esasy motoryň ösüş ugry

  Jemgyýetiň yzygiderli ösüşi, ýokary tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi (esasanam AI tehnologiýasyny ulanmak) we adamlaryň gowy durmuşda yzygiderli ymtylmagy bilen mikromotorlary ulanmak has giňelýär.Mysal üçin: durmuş enjamlary senagaty, awtoulag ...
  Koprak oka
 • Diş gutusyna ýag çalmak

  Diş gutusyna ýag çalmak

  SINBAD Aragatnaşyk, akylly öý, awtoulag, lukmançylyk, howpsuzlyk, robot we beýleki ugurlarda mikro tizlikli hereketlendiriji giňden ulanylýar, mikro tizlikli hereketlendirijide kiçi modully dişli hereketlendiriji barha köp üns we ünsi özüne çekdi we azaltmak enjamynda ulanylýan ýag guty güýçlendiriji oýnady ...
  Koprak oka
 • Planeta reduktorlary üçin dişli parametrleri nädip saýlamaly

  Planeta reduktorlary üçin dişli parametrleri nädip saýlamaly

  Planetalary azaldýanlar üçin dişli parametrleriň saýlanylmagy seslere ep-esli täsir edýär.Hususan-da, planetany reduktor ses we titremäni azaltmak üçin dişli üweýiş prosesi arkaly ýokary hilli pes ugleroddan ýasalan polatdan peýdalanýar.Şeýle-de bolsa, ony ulananyňyzda we jübüt kombinasiýalara ýüz tutanyňyzda köp operator ...
  Koprak oka
 • Planeta dişli azaltmak hereketlendirijilerini dogry gurmak we hyzmat etmek

  Planeta dişli azaltmak hereketlendirijilerini dogry gurmak we hyzmat etmek

  Gurmakdan ozal, hereketlendirijiniň we planetar dişli reduktoryň doly we zeper ýetmändigini, hereketlendiriji motoryň we reduktoryň ýanaşyk bölekleriniň ölçegleriniň berk gabat gelmelidigini tassyklamaly.Bu, ýerleşiş başlygy bilen miliň arasyndaky ululygy we umumy hyzmaty aňladýar ...
  Koprak oka
 • TS TECH-iň ministri adaamadany kompaniýamyzyň ýerinde görmegini mähirli garşylaýarys!

  TS TECH-iň ministri adaamadany kompaniýamyzyň ýerinde görmegini mähirli garşylaýarys!

  2023-nji ýylyň 13-nji aprelinde agşam 13: 30-da Sinbad Dongguan şahamçasy TS TECH Yamada müdirini we wekiliýetini meýdan gözlegleri we ýolbeletleri üçin kompaniýamyza baryp görmek üçin garşy aldy.Sinbaodanyň başlygy Hou Kişeng we Sinbadyň baş müdiri Feng Wanjun olary mähirli garşy aldylar!Başlyk ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2