önüm_banner-01

Önümler

 • XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  XBD-1640 Çotgasyz DC Motor + Diş gutusy

  Model NOOK: XBD-1640

  Takyk tizligi dolandyrmak: XBD-1640 hereketlendirijisi üýtgeýän tizligi dolandyrmaga mümkinçilik berýän dişli guty bilen üpjün edilendir.Bu takyk tizligi dolandyrmagy talap edýän programmalar üçin ideal çözgüt edýär.

  Efficiencyokary netijelilik: Çotgasyz hereketlendirijiniň içi boş kubogy dizaýny güýç we netijeliligi ýokarlandyrýar.Bu umumy öndürijiligi gowulandyrýar we energiýa sarp edilişini azaldýar.

  Köpugurly: XBD-1640 hereketlendirijisi, robot, awtomatlaşdyryş we lukmançylyk enjamlary ýaly köp sanly programma üçin köpugurly çözgütdir.

 • Encoder XBD-2245 bilen ýadro çotgasyz dişli motor

  Encoder XBD-2245 bilen ýadro çotgasyz dişli motor

  Model belgisi: XBD-2245

  Kodlaýjy bilen XBD-2245 dişli hereketlendiriji, hereketlendirijiniň tizligine, şeýle hem rotoryň ugruna we ýerleşişine jogap bermek üçin kodlaýjyna bil baglamalydyr.Şeýlelik bilen, soňky önüm üçin dolandyryş ulgamlaryny ösdürmek üçin bu gowşak ätiýaçlandyryşlara mätäç programmalar üçin amatlydyr.

 • XBD-1618 Çotgasyz DC motor + dişli guty

  XBD-1618 Çotgasyz DC motor + dişli guty

  Model NOOK: XBD-1618

  Düşnüksiz dizaýn: Motor has aýlanma tejribesini üpjün edýän we dykylmak howpuny azaldýan ýadrosyz gurluşy ulanýar.Bu netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine getirýär.

  Çotgasyz gurluşyk: Motor çotgalary we kommutatorlary ýok edýän çotgasyz dizaýn bilen işleýär.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrman, hereketlendirijiniň uzak ömrüni hem ýokarlandyrýar.

  Inersiýa peselýär: Motorda demir ýadrosynyň ýoklugy rotoryň inersiýasyny peseldýär, çaltlaşmagy we tizleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Dişli guty we tormozly XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor

  Dişli guty we tormozly XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2245 Coreless Brushless DC Motor, giňişlik çäkli programmalar üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Dwigatel, rahat we asuda işlemäge mümkinçilik berýän ykjam, ýadrosyz dizaýny özünde jemleýär, kiçijik, takyk esasly programmalarda ulanmak üçin amatly edýär. Çotgasyz dizaýn bilen, bu hereketlendiriji adaty çotga hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijeliligi we uzak ömri hödürleýär.Şeýle hem takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär we ...
 • Dişli guty we kodlaýjy bilen XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor

  Dişli guty we kodlaýjy bilen XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor

  Önümiň tanyşdyrylyşy XBD-2864 Coreless Brushless DC Motor, öndürijilik derejesi 86,2% -e çenli ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Onuň ýadrosy dizaýny, magnit demir ýadrosyny ýok edýär, motoryň agramyny peseldýär we tizlenmesini we tizlenmesini ýokarlandyrýar.Ykjam ululygy we ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen, XBD-2864 netijelilik we öndürijilik möhüm ähmiýete eýe bolan programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.Coreadrosyň ýoklugy, ýadro doýmak töwekgelçiligini hem azaldar ...
 • Dişli guty servo motor 1600mNm ýokary tork dc motor 4560

  Dişli guty servo motor 1600mNm ýokary tork dc motor 4560

  Model NOOK: XBD-4560

  Smoothuwaş we asuda işlemek üçin esassyz dizaýn

  Has ýokary netijelilik we uzak ömür üçin çotgasyz dizaýn.

  Takyk gözegçilik we öndürijilik üçin ýokary tork çykyşy

   

 • Dişli guty we kodlaýjy XBD-4088 bilen ýokary kuwwatly we tork 24v çotgasyz dc motor

  Dişli guty we kodlaýjy XBD-4088 bilen ýokary kuwwatly we tork 24v çotgasyz dc motor

  Model NOOK: XBD-4088

  Düşnüksiz gurluşyk we çotgasyz dizaýn, rahat işlemegi we uzak ömri üpjün edýär.

  Dykylmagynyň azalmagy umumy öndürijiligi gowulandyrýar.

  Motoryň tizligi we kuwwat çykarylyşy, amaly talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.

   

 • Dişli guty ýokary torkly ýokary tizlikli elektrik mikro bldc hereketlendirijisi 4275

  Dişli guty ýokary torkly ýokary tizlikli elektrik mikro bldc hereketlendirijisi 4275

  Model NOOK: XBD-4275

  Düwürtiksiz dizaýn: Motoryň ýadrosy gurluşy has oňat aýlanmak tejribesini üpjün edýär we netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine sebäp bolup bilýän dykylmak töwekgelçiligini azaldýar.

  Torokary tork çykarylyşy: Ykjam ululygyna garamazdan, XBD-4275 köp mukdarda tork berýär we ygtybarly güýji talap edýän ýokary takyk enjamlar üçin amatly bolýar.Motoryň ýokary tork çykaryşy, güýçli hereketlendiriji zerur bolan agyr ýükli programmalar üçin hem amatly edýär.

 • Powerokary kuwwatly gurallar, otlaýjy, gözegçilik kameralary üçin ýadro BLDC servo motor 3090 üçin dişli guty bilen 700W 1.2Nm

  Powerokary kuwwatly gurallar, otlaýjy, gözegçilik kameralary üçin ýadro BLDC servo motor 3090 üçin dişli guty bilen 700W 1.2Nm

  Model NOOK: XBD-3090

  Esasy dizaýn: magnitli demir ýadrosynyň ýoklugy motoryň agramyny we ululygyny peseldýär, tizlenmesini we tizlenmesini ýokarlandyrýar we ýokary öndürijilik we çeýeligi talap edýän programmalar üçin ideal edýär.

  Gowulaşan ygtybarlylyk: ýadro ýetmezçiligi ýadro doýmak töwekgelçiligini peseldýär we uzak wagtyň dowamynda ygtybarly, yzygiderli işlemegi üpjün edýär.

  Uzak ömri: XBD-3090 Coreless Brushless DC Motor-yň innowasion dizaýny könelmegi we ýyrtylmagyny azaldýar, işleýiş möhletini ýokarlandyrýar we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.

   

 • Makson Faulhaber ýokary torkly ýadrosyz çotgasyz DC motoryny dişli guty we kodlaýjy 2260 bilen çalyşyň

  Makson Faulhaber ýokary torkly ýadrosyz çotgasyz DC motoryny dişli guty we kodlaýjy 2260 bilen çalyşyň

  Model NOOK: XBD-2260

  Dizaýny sebäpli ýokary ygtybarlylyk we çydamlylyk, ony dürli gurşawda ulanmak üçin amatly edýär.

  Adaty DC hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende sesiň we titremäniň peselmegi, ony ses duýgur programmalar üçin amatly saýlamaga öwürýär.

  Elektron dolandyryş arkaly hereketlendirijiniň tizligine we ugruna gözegçiligi gowulandyryp, takyk programmalarda ulanmak üçin amatly edýär.

 • 3045 lukmançylyk enjamlary üçin kodlaýjy ýokary tizlikli ýadro çotgasyz DC hereketlendirijileri bolan planeta dişli motor

  3045 lukmançylyk enjamlary üçin kodlaýjy ýokary tizlikli ýadro çotgasyz DC hereketlendirijileri bolan planeta dişli motor

  Model NOOK: XBD-3045

  Çalt jogap wagtyny talap edýän programmalar üçin çalt tizlik mümkinçilikleri.

  Çotgalaryň ýoklugy sebäpli çotga DC hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende has pes tehniki talaplar.

  Dizaýny sebäpli ýokary ygtybarlylyk we çydamlylyk, ony dürli gurşawda ulanmak üçin amatly edýär.

   

 • Tatu maşynlary üçin ýokary netijelilik pes sesli çotgasyz DC motor

  Tatu maşynlary üçin ýokary netijelilik pes sesli çotgasyz DC motor

  Model NOOK: XBD-3542

  Düwürtiksiz dizaýn: Motoryň ýadrosy gurluşy has oňat aýlanmak tejribesini üpjün edýär we netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine sebäp bolup bilýän dykylmak töwekgelçiligini azaldýar.

  Çotgasyz gurluşyk: Motor çotgalary we kommutatorlary ýok edýän çotgasyz dizaýn bilen işleýär.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrman, hereketlendirijiniň uzak ömrüni hem ýokarlandyrýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2