önüm_banner-01

Önümler

XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:12 ~ 36V
 • Bahalandyrylan tork:80 ~ 136mNm
 • Dükanyň momenti:728 ~ 1239 mNm
 • Loadük tizligi:9600 ~ 15000rpm
 • Diametri:36mm
 • Uzynlyk:70mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor, öndürijilik derejesi 85.5% -e çenli ýokary öndürijidir.Onuň düýpsiz gurluşy we çotgasyz dizaýny, aýlaw tejribesini üpjün edýär, dykylmak howpuny azaldýar we motoryň uzak ömrüni ýokarlandyrýar.Bu hereketlendiriji, dronlar, elektrik ulaglary we ýokary energiýa netijeliligini talap edýän beýleki programmalar ýaly köp sanly programma üçin ajaýyp saýlawdyr.
  Umuman aýdanyňda, XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor, amaly zerurlyklaryňyza has ýokary öndürijilik berip biljek ygtybarly we täsirli hereketlendiriji.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor birnäçe esasy artykmaçlyga eýe:

  1. Düşnüksiz dizaýn: Motor has aýlanma tejribesini üpjün edýän we dykylmak howpuny azaldýan ýadrosyz gurluşy ulanýar.Bu netijeliligiň ýokarlanmagyna we ses derejesiniň peselmegine getirýär.

  2. Çotgasyz gurluşyk: Motor çotgalary we kommutatorlary ýok edýän çotgasyz dizaýn bilen işleýär.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrman, hereketlendirijiniň uzak ömrüni hem ýokarlandyrýar.

  3. efficiencyokary netijelilik: Motor 85.5% -e çenli netijelilik derejesine eýe, bu hereketlendirijä berilýän elektrik energiýasynyň ýokary göteriminiň mehaniki energiýa öwrülýändigini aňladýar.Bu, XBD-3670-i ýokary energiýa netijeliligi bolan hereketlendirijini talap edýän programmalar üçin iň amatly saýlama edýär.

  Umuman aýdanyňda, bu artykmaçlyklar XBD-3670 Coreless Brushless DC Motor-y dürli programmalar üçin ýokary netijeli we ygtybarly görnüşe öwürýär.Düwürtiksiz çotgasyz dizaýny we ýokary netijelilik derejesi ony uzak wagtlap batareýanyň ömri we ýokary netijeliligi esasy faktorlar bolan dronlarda, elektrik ulaglarynda we beýleki programmalarda ulanmak üçin has amatly edýär.

  Parametr

  Motor modeli 3670
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  12

  24

  36

  Nominal tizlik rpm

  13350

  11214

  8544

  Nominal tok A

  11.43

  5.68

  4.03

  Nominal tork mNm

  80.09

  94.25

  136.30

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  15000

  12600

  9600

  Loadük ýok mA

  850

  450

  200

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  82.2

  81.6

  85.5

  Tizlik rpm

  13725

  11466

  8928

  Häzirki A

  9.023

  4.730

  2.636

  Tork mNm

  61.90

  77.11

  86.73

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  285.9

  282.6

  311.4

  Tizlik rpm

  7500

  6300

  4800

  Häzirki A

  48.9

  24.2

  17.6

  Tork mNm

  364.00

  428.39

  619.53

  Dükanda

  Tok toguny A

  97.0

  48.0

  35.0

  Duralga momenti mNm

  728.10

  856.79

  1239.06

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  0.12

  0.50

  1.03

  Terminal induksion mH

  0.029

  0.145

  0.385

  Tork hemişelik mNm / A.

  7.57

  18.02

  35.61

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  1250.0

  525.0

  266.7

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  20.6

  14.7

  7.7

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  9.41

  6.71

  3.54

  Rotor inersiýasy g ·c

  43.60

  43.60

  43.60

  Polýus jübütleriniň sany 1
  3-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 326.8
  Adaty ses derejesi dB ≤50

  Nusgalar

  Gurluşlar

  Coreadrosyz çotgasyz dc motorynyň gurluşy

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň