önüm_banner-01

Önümler

XBD-2431 kiçi enjamlar üçin gymmatly metal çotga DC motor

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: XBD-2431

Bu XBD-2431 göçme we kiçi enjamlar üçin amatlydyr.Gurmak we işlemek aňsat, gözellik enjamlary, öý elektron enjamlary, senagat enjamlary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

XBD-2431 Gymmat metal çotga DC motor, dürli önümçilik goşundylary üçin döredilen ýokary öndürijilikli, ygtybarly hereketlendiriji.Motor ýokary geçirijilik we gymmatly metal çotgalary bilen işlenip, täsirli we ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Highokary tork çykarylyşy dürli ulgamlara takyk gözegçilik we güýç güýçlendirýär, şol bir wagtyň özünde rahat we asuda işlemegi, sesiň aladalanýan programmalary üçin amatly edýär.Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli ulgamlara aňsat birleşmäge mümkinçilik berýär we uzak işleýiş möhleti berkligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, XBD-2431 hereketlendirijisi, has köpugurlylygy we çeýeligi hödürläp, aýratyn amaly talaplary kanagatlandyryp bolýar.Şeýle hem, dürli önümçilik goşundylary üçin hereketlendirijiniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin hasam özleşdirilip bilinjek toplumlaýyn dişli guty we kodlaýjy opsiýalary bar.Umuman aýdanyňda, XBD-2431 Gymmat metal çotga DC motor ýokary hilli, ygtybarly motor çözgütlerini gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.

Arza

Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

programma-02 (4)
programma-02 (2)
programma-02 (12)
programma-02 (10)
programma-02 (1)
programma-02 (3)
programma-02 (6)
programma-02 (5)
programma-02 (8)
programma-02 (9)
programma-02 (11)
programma-02 (7)

Üstünlik

XBD-2431 Gymmat metal çotga DC motorynyň artykmaçlyklary:

1. performanceokary öndürijilikli we ygtybarly motor dizaýny.

2. Iň ýokary geçirijilik we gymmat bahaly metal çotgalar sebäpli täsirli we ygtybarly öndürijilik.

3. Takyk gözegçilik we güýç güýji üçin ýokary tork çykyşy.

4. Sesi duýgur programmalar üçin ýumşak we asuda işlemek.

5. Easyeňil integrasiýa üçin ykjam we ýeňil dizaýn.

6. Çydamlylyk we ygtybarlylyk üçin uzak iş möhleti.

7. specificörite programma talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.

Parametr

Motor modeli 2431
Gymmat bahaly metal çotga
Nominalda
Nominal naprýa .eniýe V

6

9

12

24

Nominal tizlik rpm

7298

9078

8900

8811

Nominal tok A

0.50

0.24

0.46

0.16

Nominal tork mNm

3.09

1.81

4.82

3.39

Mugt ýük

Loadük tizligi ýok rpm

8200

10200

10000

9900

Loadük ýok mA

50

25

40

14

Iň ýokary netijelilikde

Iň ýokary netijelilik %

79.2

78.9

80.8

80.7

Tizlik rpm

7380

9180

9100

9009

Häzirki A

0.457

0.223

0.387

0.135

Tork mNm

2.8

1.6

3.9

2.8

Iň ýokary çykyş güýji

Iň ýokary çykyş güýji W

6.0

4.4

11.5

8.0

Tizlik rpm

4100

5100

5000

4950

Häzirki A

2.1

1.0

2.0

0.7

Tork mNm

14.0

8.2

21.9

15.4

Dükanda

Tok toguny A

4.12

2.00

3.90

1.36

Duralga momenti mNm

28.1

16.4

43.8

30.8

Motor yzygiderliligi

Terminalyň garşylygy Ω

1.46

4.50

3.08

17.65

Terminal induksion mH

0.160

0.530

0.450

1.700

Tork hemişelik mNm / A.

6.90

8.32

11.34

22.91

Tizlik hemişelik rpm / V.

1366.7

1133.3

833.3

412.5

Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

291.9

620.7

228.4

321.0

Mehaniki wagt hemişelik ms

14.22

30.23

12.27

16.01

Rotor inersiýasy g ·c

4.65

4.65

5.13

4.76

Polýus jübütleriniň sany 1
5-nji tapgyryň sany
Motoryň agramy g 68
Adaty ses derejesi dB ≤38

Nusgalar

Gurluşlar

DCStructure01

Sorag-jogap

1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

3-nji sorag.MOQ näme?

J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.

Motor hyzmaty

Motorlara ideg we tehniki hyzmat: Motoryňyzyň kadaly işlemegi üçin gollanma

Motorlar durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir.Awtoulaglardan başlap, senagat enjamlaryna, öý enjamlaryna çenli, her gün ulanýan enjamlarymyzy güýçlendirmekde elektrik hereketlendirijileri möhüm rol oýnaýar.

Anyöne islendik maşyn ýaly, hereketlendirijiler ýokary derejede bolmagy üçin yzygiderli ideg we tehniki hyzmaty talap edýärler.Motoryňyzy dogry saklamak bilen, ömrüni uzaldyp, gymmat bahaly şowsuzlyklaryň öňüni alyp bilersiňiz.

Motoryňyzyň kadaly işlemegine kömek etmek üçin motorlara ideg we tehniki hyzmatlar:

1. Arassa saklaň: Motoryňyzy saklamagyň iň aňsat usullaryndan biri, ony arassa saklamakdyr.Wagtyň geçmegi bilen motorda tozan we galyndylar ýygnanyp, onuň aşa gyzmagyna we netijede şowsuz bolmagyna sebäp bolup biler.Motoryň üstünde ýygnanan tozany ýa-da hapany aýyrmak üçin ýumşak çotga ýa-da mata ulanyň.

2. ricag çalmagy barlaň: hereketlendirijiniň kadaly işlemegi üçin dogry ýaglamak gerek.Nebit derejesini yzygiderli barlaň we zerur bolsa çalşyň.Adatça motor gollanmasynda ýag doldurýan ýerini tapyp bilersiňiz.Motoryňyz üçin maslahat berilýän ýag görnüşini ulanyň.

3. Elektrik böleklerini barlaň: Wagtyň geçmegi bilen motoryň içindäki elektrik bölekleri garraýar we näsazlyklara sebäp bolýar.Könelişen ýa-da poslama alamatlarynyň ýokdugyny anyklamak üçin izolýasiýa, sim we birikmeleri gözden geçiriň.

4. Motoryň temperaturasyna gözegçilik etmek: aşa gyzmak, motor näsazlygynyň iň köp ýaýran sebäplerinden biridir.Motoryň temperaturasyna yzygiderli gözegçilik ediň we aşa gyzmak meselesini derrew çözüň.Ulanyşyny dowam etdirmezden ozal motoryň sowamagyna rugsat beriň.

5. Yzygiderli tehniki hyzmaty meýilleşdiriň: Motoryňyzyň iň ýokary öndürijiligini dowam etdirmek üçin yzygiderli tehniki hyzmaty meýilleşdirmeli.Bu hünär barlagyny, arassalamagy we ýaglamagy öz içine almalydyr.Professional awtoulag hyzmaty tehnigi bu hyzmaty siziň üçin ýerine ýetirip biler.

Bu motor tehniki hyzmaty we ideg maslahatlaryna eýerip, motoryňyzyň ömrüni uzaltmaga we gymmat bahaly näsazlyklaryň öňüni alyp bilersiňiz.Motoryň maýa goýumdygyny we dogry tehniki hyzmatyň uzak möhletde pul tygşytlap biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Şonuň üçin motoryňyza özüne laýyk üns bermegi unutmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň