önüm_banner-01

Önümler

XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor

Gysga düşündiriş:

XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor, köp sanly önümçilik üçin ýokary öndürijilikli we ygtybarly motor.Iň ýokary geçirijiligi we gymmat bahaly metal çotgalary ajaýyp netijeliligi we öndürijiligi üpjün edýär, ony takyk enjamlarda we enjamlarda ulanmak üçin örän amatly edýär.Motor dürli ulgamlara takyk gözegçilik we güýç artdyryp, ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motor, köp sanly önümçilik üçin ýokary öndürijilikli we ygtybarly motor.Iň ýokary geçirijiligi we gymmat bahaly metal çotgalary ajaýyp netijeliligi we öndürijiligi üpjün edýär, ony takyk enjamlarda we enjamlarda ulanmak üçin örän amatly edýär.Motor dürli ulgamlara takyk gözegçilik we güýç artdyryp, ýokary tork çykaryşyny üpjün edýär.Şeýle hem, sesiň aladasy bolan programmalar üçin ileri tutulýan görnüşe öwrülip, ​​rahat we asuda işleýär.Motoryň ykjam we ýeňil dizaýny dürli ulgamlara aňsat birleşmäge mümkinçilik berýär, uzak işleýiş möhleti bolsa berkligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, XBD-2030 Gymmat metal çotgaly DC Motor, köpugurlylygy we çeýeligi hödürläp, amaly talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.Mundan başga-da, dürli önümçilik goşundylarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin hereketlendirijiniň işini hasam sazlamak üçin toplumlaýyn dişli guty we kodlaýjy opsiýalar bar.

Arza

Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

programma-02 (4)
programma-02 (2)
programma-02 (12)
programma-02 (10)
programma-02 (1)
programma-02 (3)
programma-02 (6)
programma-02 (5)
programma-02 (8)
programma-02 (9)
programma-02 (11)
programma-02 (7)

Üstünlik

XBD-2030 Gymmat metal çotga DC motorynyň artykmaçlyklary:

1. Iň ýokary geçirijiligi we gymmat bahaly metal çotgalary sebäpli ýokary netijelilik we ygtybarly öndürijilik.

2. Dürli ulgamlara takyk gözegçilik we güýç artdyrmak bilen ajaýyp tork çykyşy.

3. Smoothuwaş we asuda işlemek, sesiň aladasy bolan programmalar üçin amatly bolar.

4. Dürli ulgamlara aňsat birleşmäge mümkinçilik berýän ykjam we ýeňil dizaýn.

5. Uzak işleýiş ömri, berkligi we ygtybarlylygy üpjün etmek.

6. Has köpugurlylygy we çeýeligi hödürläp, aýratyn programma talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.

7. Dürli senagat amaly programmalary üçin motor öndürijiligini hasam sazlamak üçin toplumlaýyn dişli guty we kodlaýjy opsiýalar.

Parametr

Motor modeli 2030
Gymmat bahaly metal çotga
Nominalda
Nominal naprýa .eniýe V

6

9

12

15

24

Nominal tizlik rpm

8379

8550

10260

8550

7781

Nominal tok A

1.05

0.77

0.64

0.29

0.16

Nominal tork mNm

5.75

6.29

5.71

3.76

3.78

Mugt ýük

Loadük tizligi ýok rpm

9800

10000

12000

10000

9100

Loadük ýok mA

60

38

40

20

8

Iň ýokary netijelilikde

Iň ýokary netijelilik %

82.2

83.5

81.4

80.3

83.3

Tizlik rpm

8967

9200

10920

9050

8372

Häzirki A

0.607

0.445

0.414

0.194

0.091

Tork mNm

3.2

3.5

3.5

2.5

2.1

Iň ýokary çykyş güýji

Iň ýokary çykyş güýji W

10.2

11.3

12.4

6.8

6.0

Tizlik rpm

4900

5000

6000

5000

4550

Häzirki A

3.5

2.6

2.1

0.9

1.0

Tork mNm

19.8

21.7

19.7

13.0

13.0

Dükanda

Tok toguny A

6.90

5.12

4.20

1.85

1.05

Duralga momenti mNm

39.6

43.4

39.3

25.9

26.0

Motor yzygiderliligi

Terminalyň garşylygy Ω

0.87

1.76

2.86

8.11

22.90

Terminal induksion mH

0.14

0.29

0.51

0.86

1.90

Tork hemişelik mNm / A.

5.80

8.53

9.46

14.17

25.00

Tizlik hemişelik rpm / V.

1633.3

1111.1

1000.0

666.7

379.2

Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

247.2

230.7

305.0

385.7

349.4

Mehaniki wagt hemişelik ms

6.51

6.08

7.63

9.65

8.74

Rotor inersiýasy g ·c

2.52

2.52

2.39

2.39

2.42

Polýus jübütleriniň sany 1
5-nji tapgyryň sany
Motoryň agramy g 48
Adaty ses derejesi dB ≤38

Nusgalar

Gurluşlar

DCStructure01

Sorag-jogap

1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

3-nji sorag.MOQ näme?

J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.

Meşhur ylym bilimleri

Elektrik hereketlendirijileri haýran galdyrýar we olaryň işleýşiniň arkasyndaky ylym bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Bu makalada awtoulag ylymlary baradaky haýran galdyryjy dünýäni öwrenýäris we bu güýçli maşynlaryň syrlaryny açýarys.

Ilki bilen motoryň nämedigini kesgitläliň.Elektrik hereketlendirijisi, elektrik, himiki ýa-da ýylylyk energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän maşyn.Öý enjamlaryndan transport ulgamlaryna çenli elektrik hereketlendirijileri dürli pudaklarda sansyz goşundylarda ulanylýar.Elektrik hereketlendirijisiniň esasy ýörelgesi, magnit meýdany bilen elektrik togunyň arasyndaky täsir.

Motorlaryň iki esasy görnüşi bar: AC hereketlendirijileri we DC hereketlendirijileri.AC hereketlendirijileri üýtgeýän tok bilen işleýär, DC hereketlendirijileri bolsa göni tok bilen işleýär.AC hereketlendirijileri köplenç senagat maşynlary we elektrik otlylary ýaly uly programmalarda ulanylýar.Bu aralykda, DC hereketlendirijileri öý enjamlary we elde göterilýän enjamlar ýaly kiçi programmalarda ulanylýar.

Elektrik hereketlendirijisiniň esasy bölegi rotor-stator ulgamydyr.Rotor motoryň aýlanýan bölegi, stator bolsa stasionar bölek.Statorda elektrik sargylary we rotorda magnit meýdany döredýän komponentler bar.Tok statoryň sargylaryndan geçende, rotorda herekete sebäp bolýan magnit meýdany döredýär.

Motor diňe momenti we tizligi ýaly güýçlidir.Tork - hereketlendirijiniň öndürýän aýlanma güýji, tizlik bolsa hereketlendirijiniň aýlanýan tizligidir.Has ýokary torkly hereketlendirijiler has köp güýç döredip, olary senagat tehnikasy ýaly agyr programmalar üçin amatly edip biler.Bu aralykda, sowadyş ulgamlary ýa-da janköýerler ýaly programmalarda has ýokary tizlikli hereketlendirijiler ulanylýar.

Motor dizaýnynyň möhüm tarapy onuň netijeliligi.Motoryň netijeliligi, çykaryş güýjüniň giriş güýjüne bolan gatnaşygydyr, has täsirli hereketlendirijiler giriş güýjüniň birligine has köp çykyş güýji berýär.Netijeli motor dizaýny, sürtülme, ýylylyk we beýleki faktorlar arkaly energiýa ýitgisini azaldýar.Energiýany tygşytlaýan hereketlendirijiler diňe bir energiýany tygşytlaman, eýsem iş çykdajylaryny we uglerod zyňyndylaryny hem azaldar.

Awtoulag ylmy baradaky bilimler ösmegini dowam etdirýär we täze, has täsirli motor dizaýnlarynyň döremegine sebäp bolýar.Bu ösüşleriň biri, adaty çotgaly DC hereketlendirijilerinden has ýokary netijeliligi, ygtybarlylygy we uzak ömri hödürleýän çotgasyz DC hereketlendirijisidir.Çotgasyz hereketlendirijiler wagtyň geçmegi bilen könelmegine sebäp bolup bilýän çotgalardan we kommutordan başga dizaýny ulanýarlar.

Gysgaça aýtsak, has täsirli, güýçli we innowasiýa elektrik hereketlendirijilerine alyp barýan elektrik hereketlendirijisi baradaky bilimler ösmegini dowam etdirýär.Elektrik hereketlendirijileri, gündelik durmuşyň aýrylmaz bölegine öwrüldi, durmuş enjamlaryndan başlap transport ulgamlaryna çenli hemme zady güýçlendirýär.Elektrik hereketlendirijileriniň ylymyna düşünmek, daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen dünýäni öňe sürýän kämilleşdirilen dizaýnlary döretmek üçin möhümdir.Awtoulag ylmynda gazanylan üstünlikler, güýji we hereketi üpjün etmek üçin elektrik hereketlendirijilerine bil baglaýan her bir pudagy emele getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň