önüm_banner-01

Önümler

XBD-1928 Gymmat metal çotga DC motor

Gysga düşündiriş:


 • Nominal naprýa: eniýe:6 ~ 24V
 • Bahalandyrylan tork:2.22 ~ 2.68mNm
 • Dükanyň momenti:21.1 ~ 25.5 mNm
 • Loadük tizligi:6030 ~ 7900rpm
 • Diametri:19mm
 • Uzynlyk:28mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  XBD-1928 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, köp sanly senagat we awtoulag goşundylarynda ulanmak üçin döredilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji.Bu hereketlendirijide ajaýyp kontakt garşylygy hödürleýän gymmatly metal çotgalar bar, netijede güýç çykarylyşy ýokarlanýar we synpdaky beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has ýokary netijelilik bolýar.Motor, giňişlik çäkli programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýan ykjam we ýeňil gurluşyk bilen bezelendir.Şeýle hem gaty berk we könelmegine çydamly, hatda agyr şertlerde-de ygtybarly işlemegi üpjün edýär.Motor dürli ugurlarda gurnalyp, köp sanly amaly üçin amatly bolar.Mundan başga-da, pes ses we yrgyldy bilen işleýär we ses we titremäniň aladasyny edýän takyk programmalar üçin amatly edýär.1928-nji ýyldaky “Gymmat metal çotga DC” hereketlendirijisi, senagat we awtoulag amaly talaplarynda ulanmak üçin güýçli we täsirli hereketlendiriji gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Arza

  Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

  programma-02 (4)
  programma-02 (2)
  programma-02 (12)
  programma-02 (10)
  programma-02 (1)
  programma-02 (3)
  programma-02 (6)
  programma-02 (5)
  programma-02 (8)
  programma-02 (9)
  programma-02 (11)
  programma-02 (7)

  Üstünlik

  XBD-1928 Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi öz synpyndaky beýleki hereketlendirijilerden birnäçe artykmaçlygy hödürleýär:

  1. Kuwwatlylygy we netijeliligini ýokarlandyrmak: Motorda ulanylýan gymmat bahaly metal çotgalar ajaýyp aragatnaşyk garşylygyny üpjün edýär, netijede has ýokary güýç çykarylýar we netijelilik ýokarlanýar.

  2. Ykjam we ýeňil dizaýn: Motoryň ykjam we ýeňil gurluşy, giňişlik çäkli bolan programmalara birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

  3. Çydamlylygy: Motor gaty çydamly we könelmegine çydamly, hatda agyr şertlerde-de ygtybarly işlemegi üpjün edýär.

  4. Köpdürlüligi: Motor dürli ugurlarda gurnalyp, köp sanly amaly üçin amatly bolar.

  5. Pes ses we yrgyldy: Motor pes ses we yrgyldy bilen işleýär we ses we yrgyldy alada döredýän takyk programmalar üçin amatly bolýar.

  Umuman aýdanyňda, 1928-nji ýyldaky Gymmat metal çotga DC hereketlendirijisi, senagat we awtoulag goşundylaryny talap etmek üçin güýçli we täsirli hereketlendiriji çözgüdi üpjün edýär.

  Parametr

  Motor modeli 1928
  Gymmat bahaly metal çotga
  Nominalda
  Nominal naprýa .eniýe V

  6

  9

  12

  24

  Nominal tizlik rpm

  7071

  8064

  9129

  5397

  Nominal tok A

  0.36

  0.37

  0.34

  0.09

  Nominal tork mNm

  2.22

  3.02

  3.40

  2.68

  Mugt ýük

  Loadük tizligi ýok rpm

  7900

  9010

  10200

  6030

  Loadük ýok mA

  45.0

  46.5

  35.2

  15.0

  Iň ýokary netijelilikde

  Iň ýokary netijelilik %

  77.0

  77.4

  79.4

  72.9

  Tizlik rpm

  7100

  8019

  9180

  5306

  Häzirki A

  0.341

  0.381

  0.327

  0.097

  Tork mNm

  2.1

  3.2

  3.2

  3.1

  Iň ýokary çykyş güýji

  Iň ýokary çykyş güýji W

  4.4

  6.8

  8.6

  4.0

  Tizlik rpm

  3950

  4505

  5100

  3015

  Häzirki A

  1.5

  1.6

  1.5

  0.4

  Tork mNm

  10.6

  14.4

  16.2

  12.7

  Dükanda

  Tok toguny A

  3.00

  3.10

  2.95

  0.70

  Duralga momenti mNm

  21.1

  28.7

  32.4

  25.5

  Motor yzygiderliligi

  Terminalyň garşylygy Ω

  2.00

  2.90

  4.07

  34.29

  Terminal induksion mH

  0.153

  0.312

  0.492

  3.160

  Tork hemişelik mNm / A.

  7.04

  9.26

  10.97

  36.40

  Tizlik hemişelik rpm / V.

  1316.7

  1001.1

  850.0

  251.3

  Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

  374.2

  313.7

  315.2

  236.7

  Mehaniki wagt hemişelik ms

  11.76

  9.86

  9.08

  7.75

  Rotor inersiýasy g ·c

  3.00

  3.02

  2.75

  3.13

  Polýus jübütleriniň sany 1
  5-nji tapgyryň sany
  Motoryň agramy g 40
  Adaty ses derejesi dB ≤38

  Nusgalar

  Gurluşlar

  DCStructure01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

  3-nji sorag.MOQ näme?

  J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

  4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

  J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

  5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

  J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

  6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

  J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

  7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

  J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

  8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

  J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.

  Motor ulanmak üçin seresaplyklar

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde, ýük daşamakdan başlap önümçilige çenli hemme zat motorly hereket edýän mehaniki ulgamlara esaslanýar.Elektrik hereketlendirijileri gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bir bölegi bolup, olar hemme ýerde bar welin, ulananymyzda köplenç degişli çäreleri görmegi ýatdan çykarýarys.Şeýle-de bolsa, motor ulanmagyň iň esasy ätiýaçlyklaryny äsgermezlik edenimizde, elmydama şikes ýetmek, emläk zaýalanmagy ýa-da has erbet bolmagy mümkin.Bu makalada, her kimiň berjaý etmeli käbir motor ulanyş meselesini ara alyp maslahatlaşarys.

  Ilki bilen haýsy motory ulanýandygyňyzy bilmek möhümdir.Dürli hereketlendirijileriň özboluşly aýratynlyklary bar we heläkçiliklerden gaça durmak üçin öndürijiniň görkezmeleri ýerine ýetirilmelidir.Elektrik hereketlendirijileri dürli talaplar we baglanyşykly howplar bolan elektrik, benzin ýa-da dizel bilen işledip biler.Mysal üçin, elektrik hereketlendirijileri elektrik togunyň urmazlygy üçin aýratyn üns talap edýär, içerki ýangyç hereketlendirijileri bolsa ýangyn we partlama töwekgelçiligini döredýär.

  Motoryň ulanylyşynyň iň möhüm çärelerinden biri, hereketlendirijiniň ýerinde ýeterlik derejede üpjün edilendigine göz ýetirmekdir.Elektrik hereketlendirijileri titrän we işleýän wagtynda uly güýç döredýän güýçli mehaniki enjamlardyr.Nädogry gurnamak ýa-da armaturalar motoryň gözegçiliksiz titremegine sebäp bolup biler, emläk zeper ýetmegine, enjamlaryň näsazlygyna we hatda şahsy şikeslere sebäp bolup biler.Elmydama motoryň berkdigine göz ýetiriň we hereketlendirijini işe başlamazdan ozal boş nurbatlary, boltlary ýa-da armaturlary barlaň.

  Motoryň ulanylyşynyň ýene bir möhüm çäresi, hereketlendirijini we daş-töweregini arassa we galyndylardan goramakdyr.Motorlar gyzýar, tozan we galyndylaryň köpelmegi aşa gyzmagyna we motor näsazlygyna sebäp bolup biler.Şeýle hem, motoryň töweregini arassa we päsgelçiliklerden arassa saklamak, agyr şikes ýetmegine sebäp bolup bilýän hereket edýän bölekler bilen tötänleýin aragatnaşygyň öňüni alyp biler.Motory we daş-töweregi elmydama arassalaň we dogry howa aýlanyşygy üçin gowy şemalladylandygyna göz ýetiriň.

  Yzygiderli hyzmat etmek, ünsden düşürilmeli däl motor ulanylyşynyň başga bir möhüm meselesidir.Elektrik hereketlendirijileri, gowy işlemegi üçin yzygiderli tehniki hyzmaty talap edýän mehaniki enjamlardyr.Motory saklamazlyk onuň näsaz işlemegine ýa-da howply ýagdaýa getirip biler.Yzygiderli tehniki hyzmat, motoryň iç böleklerini arassalamak, ýaglamak we barlamagy öz içine alýar.Maslahat berilýän tehniki meýilnamalar we proseduralar üçin elmydama öndürijiniň görkezmelerine serediň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň