önüm_banner-01

Önümler

1020 model titreýän ýadrosyz bldc motor

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: XBD-1020

Çäkli çäkli programmalar üçin amatly ykjam ululyk we ýadrosyz dizaýn.

Uzak ömri berýän ýokary netijelilik çotgasyz dizaýn.

Pes titremäniň tertibi, amaly durnuklylygy we takyklygy üpjün edýär.

Ygtybarly öndürijiligi we takyk gözegçiligi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

XBD-1020 kiçijik Coreless Brushless DC Motor, çäkli ýeriň aladasy bolan programmalarda ulanmak üçin döredilen ýokary hilli, ykjam hereketlendiriji.Ujypsyz ululygy we ýadrosyz dizaýny bilen, bu hereketlendiriji rahat we asuda işlemegi talap edýän takyk esasly programmalar üçin amatlydyr. Bu hereketlendirijiniň çotgasyz dizaýny, adaty çotga hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has uzak ömri üpjün edip, ýokary netijeliligi üpjün edýär.Şeýle hem bu hereketlendiriji ýokary tork çykyşyny, takyk dolandyryşy we ajaýyp öndürijiligi hödürleýär.

XBD-1020 hereketlendirijisi pes yrgyldy profiline eýe bolup, ulanylanda ajaýyp iş durnuklylygyny we takyklygyny üpjün edýär.Mundan başga-da, hereketlendiriji dürli programmalaryň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli sargy, dişli guty we kodlaýjy opsiýalary bilen düzülip bilner.

Umuman aýdanyňda, XBD-1020 kiçijik Coreless Brushless DC Motor, ygtybarly öndürijiligi we takyk gözegçiligi üpjün edýän ýokary hilli, ykjam hereketlendirijini talap edýän programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

Arza

Sinbad ýadrosyz hereketlendiriji, robotlar, pilotsyz uçarlar, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, maglumat we aragatnaşyk, elektrik gurallary, gözellik enjamlary, takyk gurallar we harby senagat ýaly köp sanly amaly ulanýar.

programma-02 (4)
programma-02 (2)
programma-02 (12)
programma-02 (10)
programma-02 (1)
programma-02 (3)
programma-02 (6)
programma-02 (5)
programma-02 (8)
programma-02 (9)
programma-02 (11)
programma-02 (7)

Üstünlik

XBD-1020 Coreless Brushless DC Motor-yň artykmaçlyklary:

1. Ykjam ululygy we ýadrosy dizaýn, çäkli meýdany bolan programmalar üçin amatly.

2. Uzak ömri berýän ýokary netijelilik çotgasyz dizaýn.

3. torokary tork çykarylyşy, takyk dolandyryş we ajaýyp öndürijilik.

4. Işleýiş durnuklylygyny we takyklygyny üpjün edýän pes yrgyldy tertibi.

5. Dürli sargy, dişli guty we kodlaýjy opsiýalary bilen düzülip bilner.

6. Ygtybarly öndürijiligi we takyk gözegçiligi üpjün edýär.

Parametr

Motor modeli 1020
Nominalda
Nominal naprýa .eniýe V

7

9

12

Nominal tizlik rpm

79640

40725

39150

Nominal tok A

1.64

0.44

0.36

Nominal tork mNm

0.92

0.42

0.51

Mugt ýük

Loadük tizligi ýok rpm

88000

45000

45000

Loadük ýok mA

400

200

140

Iň ýokary netijelilikde

Iň ýokary netijelilik %

68.5

53.0

52.0

Tizlik rpm

75240

35325

35100

Häzirki A

2.300

0.738

0.505

Tork mNm

1.4

1.0

0.86

Iň ýokary çykyş güýji

Iň ýokary çykyş güýji W

22.2

5.2

4.6

Tizlik rpm

44000

22500

22500

Häzirki A

7.0

1.5

1.0

Tork mNm

4.8

2.2

2.0

Dükanda

Tok toguny A

13.50

2.70

1.80

Duralga momenti mNm

9.7

4.4

3.9

Motor yzygiderliligi

Terminalyň garşylygy Ω

0.52

3.33

6.67

Terminal induksion mH

0.150

0.950

1.650

Tork hemişelik mNm / A.

0.74

1.77

2.35

Tizlik hemişelik rpm / V.

12571

5000

3750

Tizlik / Tork hemişelik rpm / mNm

9114

10179

11543

Mehaniki wagt hemişelik ms

6.08

6.80

7.71

Rotor inersiýasy g ·c

0.064

0.064

0.064

Polýus jübütleriniň sany 1
3-nji tapgyryň sany
Motoryň agramy g 85
Adaty ses derejesi dB ≤50

Nusgalar

Gurluşlar

Coreadrosyz çotgasyz dc motorynyň gurluşy

Sorag-jogap

1-nji sorag.Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Hawa.2011-nji ýyldan bäri Coreless DC Motor-da ýöriteleşen öndüriji.

2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

J: Bizde QC topary TQM-e laýyk gelýär, her ädim standartlara laýyk gelýär.

3-nji sorag.MOQ näme?

J: Adatça MOQ = 100pcs.Emma kiçi partiýa 3-5 bölek kabul edilýär.

4-nji sorag.Sample tertibi barada näme?

J: Mysal size elýeterlidir.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, köpçülikleýin sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

5-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: bize gözleg iberiň → sitatamyzy alyň → gepleşikler jikme-jiklikleri → nusgany tassyklaň → şertnama gol çekiň / goýum → köpçülikleýin önümçilik → ýük taýýar → balans / gowşuryş → mundan beýläkki hyzmatdaşlyk.

6-njy sorag.Eltip bermek näçe wagt?

J: Eltip bermek wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly.köplenç 30 ~ 45 senenama güni gerek.

7-nji sorag.Puly nädip tölemeli?

J: T / T-ni öňünden kabul edýäris.Şeýle hem, ABŞ-ly gurjak ýa-da RMB we ş.m. ýaly pul almak üçin dürli bank hasabymyz bar.

8-nji sorag: Tölegi nädip tassyklamaly?

J: T / T, PayPal tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg usullary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30-50% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň