önüm_banner-01

habarlar

Senagat awtomatlaşdyryş hereketlendirijisini saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly köp tarap bar

Loadükleriň, hereketlendirijileriň we amaly programmalaryň esasy görnüşlerine düşünmek, senagat hereketlendirijilerini we esbaplaryny saýlamagy aňsatlaşdyryp biler.Senagat motory saýlanylanda göz öňünde tutulmaly köp tarap bar, meselem, amaly, işleýiş, mehaniki we daşky gurşaw meseleleri.Umuman, AC hereketlendirijilerini, DC hereketlendirijilerini ýa-da servo / basgançak hereketlendirijilerini saýlap bilersiňiz.Haýsyny ulanmalydygyny bilmek, senagat ulanylyşyna we aýratyn zerurlyklaryň bardygyna baglydyr.Motor hereket edýän ýüküň görnüşine baglylykda,senagat hereketlendirijileri talap edýärhemişelik ýa-da üýtgeýän tork we at güýji.Loadüküň ululygy, zerur tizlik we tizlenme / tizlenme - esasanam çalt we / ýa-da ýygy bolsa - zerur momenti we at güýjüni kesgitlär.Motoryň tizligini we ýagdaýyny dolandyrmak üçin talaplar hem göz öňünde tutulmalydyr.

XBD-1640 Çotgasyz DC motor + Diş gutusy 2
Awtomatlaşdyryş enjamlary üçin XBD-2230 4 22 mm ýokary torkly ýadrosyz dişli guty
dişli hereketlendiriji

Dört görnüşi barsenagat awtomatlaşdyryjy motorýükler:

1, Düzülip bilinýän at güýji we hemişelik tork: Üýtgeýän at güýji we hemişelik tork goşundylary konweýerleri, kranlary we dişli nasoslary öz içine alýar.Bu programmalarda ýük hemişelik bolany üçin tork hemişelikdir.Gerekli at güýji, üýtgeýän tizlikli AC we DC hereketlendirijilerini gowy saýlaýan programma baglylykda üýtgäp biler.

2, Üýtgeýän tork we hemişelik at güýji: Üýtgeýän tork we hemişelik at güýji programmalarynyň mysaly maşyn yza gaýdýan kagyzdyr.Materialyň tizligi öňküligine galýar, ýagny at güýji üýtgemeýär.Şeýle-de bolsa, rulonyň diametri artdygyça ýük üýtgeýär.Kiçi ulgamlarda bu amatly programmaDC hereketlendirijileriýa-da servo hereketlendirijiler.Dikeldiş güýji hem alada döredýär we senagat motorynyň ululygyny kesgitläniňde ýa-da energiýa gözegçilik usulyny saýlanyňyzda göz öňünde tutulmalydyr.Kodlaýjylar, ýapyk görnüşli dolandyryş we doly kwadratly hereketlendirijiler bilen hereketlendirijiler has uly ulgamlara peýdaly bolup biler.

3, sazlap boljak at güýji we tork: janköýerler, merkezden gaçyryş nasoslary we agitatorlara üýtgeýän at güýji we tork gerek.Senagat hereketlendirijisiniň tizligi artdygyça, zerur at güýji we tork bilen ýük çykarylyşy hem ýokarlanýar.Loadükleriň bu görnüşleri, üýtgeýän tizlikli hereketlendirijileri (VSD) ulanyp, AC hereketlendirijilerini ýükleýän inwertorlar bilen hereketlendirijiniň netijeliligini ara alyp maslahatlaşmagyň başlanýan ýeri.

4, pozisiýa gözegçilik ýa-da tork gözegçiligi: Birnäçe pozisiýa takyk hereket etmegi talap edýän çyzykly sürüjiler ýaly programmalar berk pozisiýany ýa-da tork gözegçiligini talap edýär we köplenç hereketlendirijiniň dogry ýerini barlamak üçin seslenme talap edýär.Servo ýa-da basgançakly hereketlendirijiler bu programmalar üçin iň oňat saýlawdyr, ýöne seslenme ýa-da kodlaýjy bilen inwertorly AC hereketlendirijileri polat ýa-da kagyz önümçilik liniýalarynda we şuňa meňzeş programmalarda ulanylýar.

 

Dürli senagat motor görnüşleri

36-dan gowrak görnüşi bar bolsa-daAC / DC hereketlendirijileriönümçilik goşundylarynda ulanylýar.Motorlaryň köp görnüşi bar bolsa-da, senagat goşundylarynda gaty köp gapma-garşylyk bar we bazar hereketlendirijileri saýlamagy ýönekeýleşdirmäge itergi berdi.Bu programmalaryň köpüsinde hereketlendirijileriň amaly saýlawyny daraldýar.Programmalaryň köpüsi üçin amatly iň köp ýaýran alty görnüş, çotgasyz we çotga DC hereketlendirijileri, AC garaguş kapasasy we aýlaw rotor hereketlendirijileri, sero we basgançak hereketlendirijileri.Bu hereketlendiriji görnüşler amaly programmalaryň köpüsi üçin amatly, beýleki görnüşleri diňe ýörite programmalar üçin ulanylýar.

 

Üç esasy görnüşsenagat hereketlendirijisigoýmalary

Senagat hereketlendirijileriniň üç esasy amaly hemişelik tizlik, üýtgeýän tizlik we pozisiýa (ýa-da tork) dolandyryşdyr.Dürli senagat awtomatlaşdyryş ýagdaýlary, dürli programmalar we meseleler, şeýle hem öz problemalary toplumyny talap edýär.Mysal üçin, iň ýokary tizlik motoryň salgylanma tizliginden pes bolsa, dişli guty gerek.Bu, has kiçi motoryň has täsirli tizlikde işlemegine mümkinçilik berýär.Motoryň ululygyny nädip kesgitlemelidigi barada onlaýn maglumatlaryň köpdügine garamazdan, ulanyjylaryň göz öňünde tutmaly köp faktorlary bar, sebäbi göz öňünde tutmaly köp jikme-jiklik bar.Loadük inertiýasyny, torky we tizligi hasaplamak ulanyjydan ýüküň umumy massasy we ululygy (radiusy) ýaly parametrlere, şeýle hem sürtülme, dişli gutynyň ýitmegi we maşyn sikline düşünmegi talap edýär.Loadüküň üýtgemegi, tizlenme ýa-da tizlenme tizligi we ulanyş möhleti hem göz öňünde tutulmalydyr, ýogsam senagat hereketlendirijileri gyzyp biler.Ac induksiýa hereketlendirijileri, senagat aýlaw hereketleri üçin meşhur saýlawdyr.Motor görnüşi saýlanylandan we ululygyndan soň, ulanyjylar daşky çarçuwalar we poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy programmalar ýaly daşky gurşaw faktorlaryny we motorly ýaşaýyş görnüşlerini hem göz öňünde tutmalydyrlar.

Senagat motoryny nädip saýlamaly

Üç esasy meselesenagat hereketlendirijisisaýlamak

1. Yzygiderli tizlik programmalary?

Yzygiderli tizlikli programmalarda hereketlendiriji tizlenme we tizlenme rampalaryna az ýa-da ähmiýet bermän, şuňa meňzeş tizlikde işleýär.Programmanyň bu görnüşi, adatça, doly / ýapyk dolandyryşlary ulanyp işleýär.Dolandyryş zynjyry, adatça, kontaktory bolan şaha zynjyrynyň predohranitelinden, artykmaç senagat hereketlendirijisinden we elde hereketlendiriji dolandyryjydan ýa-da ýumşak başlangyçdan ybaratdyr.AC we DC hereketlendirijileriniň ikisi hem yzygiderli tizlik üçin amatly.DK hereketlendirijileri nol tizlikde doly tork hödürleýär we uly gurnama bazasyna eýe.Ac hereketlendirijileri hem gowy saýlaw, sebäbi ýokary güýç faktoryna eýe we az tehniki hyzmaty talap edýär.Munuň tersine, sero ýa-da basgançakly hereketlendirijiniň ýokary öndürijilik aýratynlyklary ýönekeý programma üçin artykmaç hasap ediler.

2. Üýtgeýän tizlik programmasy?

Üýtgeýän tizlik programmalary, adatça ykjam tizligiň we tizligiň üýtgemelerini, şeýle hem kesgitlenen tizlenme we tizlenme rampalaryny talap edýär.Amaly amalyýetlerde janköýerler we merkezden gaçyryş nasoslary ýaly senagat hereketlendirijileriniň tizligini azaltmak, adatça doly tizlikde işlemek we çykaryş ýa-da basyş däl-de, energiýa sarp edilişini ýük bilen deňeşdirmek arkaly netijeliligi ýokarlandyrmak üçin edilýär.Bular çüýşe çyzyklary ýaly programmalary ýetirmek üçin göz öňünde tutulmalydyr.AC hereketlendirijiler bilen VFDS-iň kombinasiýasy netijeliligi ýokarlandyrmak üçin giňden ulanylýar we dürli üýtgeýän tizlik programmalarynda gowy işleýär.Degişli sürüjileri bolan AC we DC hereketlendirijileri üýtgeýän tizlik programmalarynda gowy işleýär.Dc hereketlendirijileri we sürüjiniň konfigurasiýalary üýtgeýän tizlikli hereketlendirijiler üçin köpden bäri ýeke-täk saýlaw bolup, olaryň bölekleri işlenip düzüldi we subut edildi.Häzirki wagtda DC hereketlendirijileri üýtgeýän tizlikde, fraksiýa at güýji goşundylarynda meşhurdyr we pes tizlikli programmalarda peýdalydyr, sebäbi pes tizlikde doly torky we dürli senagat motor tizliginde hemişelik torky üpjün edip biler.Şeýle-de bolsa, DC hereketlendirijilerine hyzmat etmek göz öňünde tutulmaly mesele, sebäbi köpüsi çotgalar bilen gatnawy talap edýär we hereket edýän bölekler bilen baglanyşyk sebäpli könelýär.Çotgasyz DC hereketlendirijileri bu meseläni ýok edýär, ýöne öň tarapdan has gymmat we bar bolan senagat hereketlendirijileriniň diapazony has kiçi.Çotga geýmek AC induksiýa hereketlendirijileri bilen baglanyşykly mesele däl, üýtgeýän ýygylykly hereketlendirijiler (VFDS) netijeliligi ýokarlandyryp biljek janköýerler we nasos ýaly 1 HP-den ýokary programmalar üçin peýdaly warianty üpjün edýär.Senagat hereketlendirijisini işletmek üçin sürüjiniň görnüşini saýlamak belli bir pozisiýa habardarlygyny artdyryp biler.Programma zerur bolsa, motora kodlaýjy goşup bolýar we kodlaýjynyň seslenmesini ulanmak üçin sürüjini kesgitläp bolýar.Netijede, bu gurnama servo ýaly tizligi üpjün edip biler.

3. Size pozisiýa gözegçilik gerekmi?

Güýçli pozisiýa gözegçilik motoryň hereket edişini yzygiderli barlamak arkaly gazanylýar.Çyzykly diskleri ýerleşdirmek ýaly programmalar basgançakly hereketlendirijileri seslenme bilen ýa-da içerki seslenme bilen sero hereketlendirijileri ulanyp biler.Basgançak ortaça tizlikde takyk bir ýere geçýär we soňra şol ýagdaýy saklaýar.Açyk aýlaw basgançak ulgamy dogry ölçegli bolsa güýçli pozisiýa gözegçiligini üpjün edýär.Haçan-da seslenme ýok bolsa, ädim ädiminden has köp ýük kesilmese, ädimleriň takyk sanyny göçürer.Programmanyň tizligi we dinamikasy artdygyça, açyk aýlawly dolandyryş dolandyryş ulgamyň talaplaryna laýyk gelmezligi mümkin, seslenme bilen basgançak ýa-da servo motor ulgamyna täzelenmegi talap edýär.Closedapyk görnüşli ulgam takyk, ýokary tizlikli hereket profilini we takyk pozisiýany dolandyrýar.Servo ulgamlary ýokary tizlikde öweýlerden has ýokary tork üpjün edýär we ýokary dinamiki ýüklerde ýa-da çylşyrymly hereket programmalarynda has gowy işleýär.Pes pozisiýaly ýokary öndürijilikli hereket üçin şöhlelenýän ýük inersiýasy sero motor inersiýasyna mümkin boldugyça laýyk gelmelidir.Käbir programmalarda 10: 1-e gabat gelmezlik ýeterlikdir, ýöne 1: 1 oýny iň amatlydyr.Dişli azaltmak inersiýa gabat gelmezlik meselesini çözmegiň gowy usulydyr, sebäbi şöhlelenýän ýüküň inersiýasy geçiriş gatnaşygy kwadraty bilen düşýär, ýöne hasaplamada dişli gutusynyň inersiýasy göz öňünde tutulmalydyr.


Iş wagty: Iýul-10-2023